Sportdeelname Overijssel

Sportservice Overijssel meet, in opdracht van de provincie, vanaf 2010 de sport- en beweegdeelname onder volwassenen (18-75 jaar) en vanaf 2012 onder de jeugd (4-17 jaar) in Overijssel.

Jeugd
In Overijssel sport in 2016 88 procent van de jeugd minimaal twaalf keer per jaar (RSO-norm) en 80 procent regelmatig (minimaal 40 keer per jaar). Beide percentages liggen hoger dan de landelijke cijfers (in 2014 respectievelijk 73% en 82%), maar bij de RSO-norm is een lichte afname te zien ten opzichte van 2012 en 2014 (respectievelijk 92% en 90%). 75 procent van de Overijsselse jeugd is lid van een sportvereniging. Landelijk lag dit percentage in 2016 op 67 procent (4 tot 20 jaar). Voetbal (52%), zwemsport (33%) en hardlopen (29%) zijn de populairste sporten onder de jeugd in Overijssel.

Volwassenen
De helft van de volwassenen (49%) sport regelmatig (40 keer per jaar) in Overijssel. Volwassenen tot 65 jaar sporten vaker dan ouderen (vanaf 65 jaar, respectievelijk 53% en 38%). Het aandeel volwassenen dat lid is van een sportvereniging is licht gedaald. In 2016 is 32 procent van de inwoners van Overijssel lid van een sportvereniging, ten opzichte van 39 procent in 2014, 43 procent in 2012 en 43 procent in 2010. Volwassenen sporten niet alleen vaker dan ouderen, maar zijn tevens vaker lid (respectievelijk 36% en 27%). Fitness is de meest beoefende sport en wordt, evenals in 2014 en 2012, gevolgd door hardlopen, wandelen en fietsen.

In Overijssel voldoet 64% van de volwassenen (19-65 jaar) en 74% van de ouderen (65 jaar en ouder) aan de beweegnorm (NNGB). Dit komt neer op twee derde (67%) van alle inwoners ouder dan 18 jaar die voldoen aan de beweegnorm. Het onderzoek is afgenomen eind 2016, waardoor de oude definitie van de NNGB is gehanteerd.

In 2016 sport 62 procent van de Overijsselse volwassen bevolking op basis van de RSO-norm minimaal twaalf keer per jaar (volwassenen 66%, ouderen 46%). Landelijk ligt de sportdeelname iets hoger, namelijk 67 procent van 18+ jaar, en voldoen volwassenen (70%) vaker aan de RSO-norm dan ouderen (59%). Ten opzichte van eerdere jaren is het aandeel Overijsselse volwassenen die voldoen aan de RSO-norm sterk gedaald (2014 75%, 2010 77%). Dit verschil kan worden verklaard doordat de methodiek van het onderzoek is veranderd. Voorgaande jaren zette Sportservice Overijssel de vragenlijst uit, maar in 2016 hebben zij hun vragen bij de Gezondheidsmonitor van de GGD’en toegevoegd. De vragen zijn niet veranderd, maar de respondentenpopulatie kan daardoor afwijken.

De onderzoeken
In 2016 hebben 19 van de 25 Overijsselse gemeenten deelgenomen aan het onderzoek onder jeugd en alle 25 Overijsselse gemeenten aan het onderzoek onder volwassenen en ouderen.

Voor kinderen uit het basisonderwijs (leeftijd 4 t/m 12 jaar) is de vragenlijst ingevuld door de ouder(s) of verzorger(s) en de jongeren uit het voortgezet onderwijs (leeftijd 12 t/m 17 jaar) hebben de vragenlijst zelf ingevuld. De online vragenlijst voor het onderzoek onder jeugd is via basisscholen verspreid. Het voordeel hiervan is dat de vragenlijsten direct bij de doelgroep terecht komen. Wat Sportservice Overijssel terecht als kanttekening opmerkt is mogelijk selectieve non-respons. Scholen waar sport en bewegen minder aandacht geniet, hebben mogelijk minder geïnvesteerd in de verspreiding van de vragenlijst dan scholen waar dit sport en bewegen belangrijk wordt geacht. Uiteindelijk zijn in 2016 ruim 15.000 vragenlijsten van 4 tot en met 17-jarigen geanalyseerd en in 2014 8.853. De steekproef is voldoende groot om uitspraken te doen over de sportdeelname in Overijsselse gemeenten (minimaal 400 respondenten per gemeente). Doordat de respons niet in alle gemeenten dermate hoog was zijn sommige gemeenten weggelaten uit intergemeentelijke vergelijkingen. In 2016 is gewogen naar geslacht, leeftijd en gemeenten om de verschillen in respons tussen gemeenten te corrigeren.

Voor het sportdeelname onderzoek onder volwassenen is per gemeente is een op leeftijd aselecte steekproef getrokken uit de bevolkingsregisters van inwoners in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar. In totaal hebben bijna 32.000 inwoners aan de vragenlijst deelgenomen.

De onderwerpen zijn in beide onderzoeken zoveel mogelijk uitgevraagd met behulp van vragen en formuleringen die landelijk zijn vastgesteld, de zogenaamde standaardvraagstellingen, zoals de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) en de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).

2016:
Titel factsheet volwassenen: ‘Fit en gezond in Overijssel 2016’
Titel tabellenboek volwassenen: ‘Gezondheidsmonitor fit en gezond in Overijssel 2016’
Titel factsheet jeugd: ‘Jeugdsportmonitor Overijssel 2016 : provinciaal onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder jongeren (4-17 jaar)
Titel tabellenboek jeugd: ‘Jeugdsportmonitor Overijssel 2016 : tabellenboek’
Auteurs: Marieke van Vilsteren
Organisatie: Sportservice Overijssel

2014:
Titels: ‘Fit en gezond in Overijssel 2014’ en ‘Jeugdsportmonitor 2014
Auteurs: Marieke van Vilsteren
Organisatie: Sportservice Overijssel

Klik hier voor meer informatie over Sportservice Overijssel en het onderzoek.