Sportdeelname Vlissingen

In Vlissingen is 76 procent van de 10-jarigen uit Vlissingen lid van een sportvereniging en sport in 2016 97 procent van de volwassenen (18 jaar en ouder) minstens twaalf keer per jaar (RSO-norm). Het aantal sporters dat maandelijks sport ligt in Vlissingen aanzienlijk hoger dan het landelijk cijfer. Landelijk voldoet 67 procent van de volwassenen aan de RSO-norm (Volksgezondheidenzorg.info). 16 procent van de inwoners van Vlissingen sport niet (13% in 2015). Twee derde (63%) voldoet aan Fitnorm in Vlissingen en ruim de helft (54%) voldoet aan de beweegnorm. Dit aandeel is gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Het aandeel inwoners dat voldoet aan de Fitnorm is uitzonderlijk hoog in Vlissingen. Landelijk voldoet 23 procent aan de Fitnorm (Volksgezondheidenzorg.info). Dit komt waarschijnlijk door de vraagstelling, aangezien direct is gevraagd aan respondenten hoeveel dagen per week zij tenminste 20 minuten achter elkaar intensieve lichaamsbeweging hebben. Om te voldoen aan de Fitnorm moeten deze activiteiten zwaar intensieve lichamelijke zijn. Tevens hebben respondenten vaak de neiging tot overschatting wanneer een dergelijke vraag direct aan hen wordt gesteld.

Ruim de helft (55%) van de sporters uit Vlissingen sport in verenigingsverband, 39 procent bij een commerciële sportaanbieder en 38 procent doet dit alleen of ongeorganiseerd. Fitness (29%) en hardlopen (21%) worden het meest vaak beoefend onder de inwoners van Vlissingen. Sporten bij een commerciële sportaanbieder is significant gestegen sinds 2015, toen nog maar 26 procent abonnee of lid was. Ook is het aandeel dat aan fitness doet gestegen sinds 2015 (2016 29%, 2015 23%). Vergelijkingen met 2015 moeten voorzichtig gemaakt worden, omdat de steekproeven niet gelijk is (2015 n=322 en 2016 n=361 voor RSO-norm) en gedragsveranderingen vaak een langere adem hebben.

Het onderzoek
Om de consequenties van de bezuinigingen in de sport  op zowel de sportaanbieders als de sportdeelname en beleving van inwoners te kunnen volgen wordt er in de gemeente Vlissingen van 2015 t/m 2018 jaarlijks een monitor uitgevoerd. Er is gebruik gemaakt van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO).

Middels een aselecte steekproef onder de inwoners van de Gemeente Vlissingen (GBA) zijn 2.500 inwoners geselecteerd (1.900 inwoners in 2015) voor deelname aan het onderzoek. De vragenlijst is online uitgezet. In totaal is de vragenlijst 509 keer ingevuld. Na opschonen van de respons op leeftijd, woonplaats en volledigheid bleven er 428 respondenten over. De steekproef is mogelijk niet geheel representatief voor de bevolking van Vlissingen doordat de vragenlijst alleen online in te vullen was en daarmee een groep inwoners wordt buitengesloten en er mogelijk sprake is van selectiviteit: met name inwoners met affiniteit met sport voelen zich aangesproken om een vragenlijst over sportdeelname in te vullen. Dit kan van invloed zijn op de resultaten van het onderzoek.

Download rapportage:
Titel: Monitor sportdeelname 2016
Auteurs: Leonie de Regt-Goedbloed
Organisatie: Sport Zeeland
Jaartal: 2016

Download factsheet Monitor sportdeelname 2016
Download het rapport (pdf) Monitor bezuinigingen sport Gemeente Vlissingen

Rapportage 2015:
Download factsheet Monitor sportdeelname 2015
Download het rapport (pdf) Monitor bezuinigingen sport Gemeente Vlissingen

[1] Door mogelijke verschillen in methoden van onderzoek (vragenlijst, veldwerk en dataverwerking) zijn sportdeelnamecijfers lastig met elkaar te vergelijken. Sportdeelnamecijfers zijn dan ook altijd relatief en afhankelijk van de context waarbinnen deze zijn verzameld en gerapporteerd. Meer hierover: Hoekman & van den Dool, 2009 en Breedveld & Tiessen-Raaphorst, 2009.